Cope for Court®

Oikeuspsykologinen valmistelu oikeudenkäyntiin

Oikeuspsykologinen valmistelu on menetelmä, joka:

  • soveltuu asianosaisen ja todistajan valmistelun oikeudenkäyntiin
  • mahdollistaa todistuksen antamisen entistä tehokkaammin ja paremmin
  • vähentää merkitsevästi kuultavan ennakkojännitystä ja stressiä
  • ennaltaehkäisee kuultavaksi menevän henkilön mahdollista lisätraumatisoitumista
  • tehostaa kuultavan ja oikeudellisen avustajan vuorovaikutusta
  • on tutkitusti todettu hyödylliseksi

Oikeuspsykologisen valmistelun tavoitteena on auttaa kuultavaa esittämään asiansa oikeudessa mahdollisimman hyvin. Menetelmä käsittää seuraavat vaiheet:

a) Alussa kuultavan stressitaso ja mahdollisen traumaperäisen stressin oireet kartoitetaan itsearviointilomakkeilla.

b) Seuraavassa vaiheessa käytetään oikeusedukaatiota eli koulutuksellista työskentelytapaa, joka lisää kuultavan ymmärrystä oikeusprosessista ja auttaa henkilöä käsittelemään kuulemistilanteen hänessä herättämiä tunteita ja ajatuksia. Oikeusedukaatiossa käydään läpi muun muassa oikeudenkäynnin vaiheet, osapuolten roolit, velvollisuudet ja oikeudet ja päivän eteneminen käytännössä.

c) Cope for Court työskentelyssä seuraava vaihe on mielikuva- ja rentoutumisharjoituksen opettaminen kuultavalle.

d) Kolmannessa vaiheessa käytetään EMDR-menetelmää ja tehdään resurssiharjoitus, jossa tulevaan oikeudenkäyntiin liittyvät häiritsevät mielikuvat ja ajatukset neutralisoidaan EMDR-terapian tekniikoilla.

Kokonaisuudessaan Cope for Court istunto kestää yleensä 60 min.

Työskentelyn keskiössä on kuulemistilanne oikeuden istunnossa.

Tutkimustulokset ovat osoittaneet oikeuspsykologisen valmistelun:

• lisäävän kuultavan henkilön itsevarmuutta sekä kertomuksen uskottavuutta
• laajentavan todistajankertomusta ja vähentävän kertomuksessa esiintyvien virheiden määrää
• vähentävän rikosuhrin ennakkoon kokemaa ahdistusta

Oikeuspsykologinen valmistelu tehostaa ja edesauttaa oikeudellisten avustajien valmistelutyötä, lisää oikeudessa annettavien todistusten informaatioarvoa ja kohottaa niiden laatua. Valmistelussa ei oteta kantaa todistuksen sisältöön. Valmistelun tehtävänä on auttaa tuomaan ihmisestä parasta itseään esiin kuulemistilanteessa. Käytännössä oikeuspsykologinen valmistelu edellyttää tapauksesta riippuen yleensä noin 60-90 minuuttia kestävän työskentelyn kuultavaksi menevän henkilön kanssa ja noin 30-60 minuutin neuvottelun hänen asiaansa hoitavan lakimiehen kanssa. Työskentelyn keskiössä on kuulemistilanne oikeuden istunnossa tai välimiesmenettelyssä. Valmistelusta aiheutuneista kuluista voi rikosasioissa hakea korvausta vastaajalta.

Cope for Court -menetelmästä todettua:

“Oikeuspsykologinen valmistelu on kaikille osapuolille win-win kokemus. Asianajajan ennakkohuoli kuultavan valmiuksista tulla oikeuteen kuultavaksi poistuu, kuultava henkilö itse saa lisää itsevarmuutta ja rohkeutta esiintymiseensä ja tuomioistuin saa käyttöönsä sisällöllisesti tarkempia ja yksityiskohtaisempia kertomuksia.”

Helinä Häkkänen-NyholmValtakunnallisessa kriisi- ja traumakonferenssissa 11.11.2016

Lue asiantuntija-artikkelista lisää oikeuspsykologisesta valmistelusta:
Häkkänen-Nyholm, H. (2017). Kuultavan oikeuspsykologinen valmistelu oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn. Defensor Legis 1, 118-131.

Lue blogista tapausesimerkki rikosuhrin oikeuspsykologisesta valmistelusta: https://psyjuridica.com/oikeuspsykologinen-valmisteleminen/


Oikeuspsykologisesta valmistelumenetelmästä ja sen kehittämisestä vastaa psykologian tohtori, oikeuspsykologian dosentti ja psykoterapeutti Helinä Häkkänen-Nyholm. Cope for Court on tavaramerkillä suojattu palvelu. Lisätietoja: info@mementos.fi tai 0443511630.